Podmínky užívání

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru Svatební Planeta, p. Jurajem Suchárem, IČ 87295717, s místem podnikání Makedonská 619/11, 190 00, Praha - Střížkov, zapsán v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8 (dále jen Provozovatel). Přístupem na tuto webovou stránku, jejím prohlížením anebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez upozornění. Provozovatel serveru nezodpovídá za pravdivost a přesnost informací uveřejňovaných na těchto stránkách jejími uživateli a ani není povinný jejich pravdivost nebo přesnost jakkoliv ověřovat. Použití těchto informací je na vlastní riziko.

Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří Provozovateli Svatební Planety, uvědomte si, že jsou nezávislé na Provozovateli a že ten nereguluje jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je Provozovatel Svatební Planety schvaluje nebo že přijímá zodpovědnost za jejich obsah či použití. Je na Vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V žádném případě nebude Provozovatel Svatební Planety odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde, a to i kdyby Provozovatel Svatební Planety byl na možnost takových škod upozorněn předem. Všechny informace jsou poskytovány Provozovatelem Svatební Planety tak, jak jsou. Provozovatel nenese odpovědnost za chování uživatelů internetových stránek Svatební Planeta online ani offline.

Váš obsah a informace

Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), Provozovateli Svatební Planety výslovně udělujete následující oprávnění: udělujete nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na internetových stránkách Svatební Planety nebo v návaznosti na ně (Licence k DV). Tato Licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu. Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním). Souhlasíte dále s tím, že Provozovatel je oprávněn licenci využít v celém nebo částečném rozsahu nebo jí nevyužít vůbec. Dále souhlasíte s tím, že Provozovatel je licenci oprávněn zcela nebo zčásti poskytnout příp. postoupit třetí osobě za účelem řádného fungování stránek Svatební Planeta.

Nebudete na internetových stránkách Svatební Planety zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon. Provozovatel stránek Svatební Planeta je oprávněn odebrat jakýkoli Vámi zveřejněný obsah nebo informace na stránkách Svatební Planety, pokud se domnívá, že porušuje tyto Podmínky použití.

Bezpečnost a obsah umístěný na stránky Svatební Planeta

Maximální snahou Provozovatele Svatební Planety je zajistit bezpečnost internetových stránek Svatební Planeta, nemůže ji ale zaručit. Jako uživatelé stránek Svatební Planety se zavazujete dodržovat následující pravidla:

 • Nebudete na stránkách Svatební Planety zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
 • Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k účtům jiných uživatelů Svatební Planety, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez předchozího svolení Provozovatele.
 • Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 • Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu jinému uživateli Svatební Planety.
 • Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 • Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 • Nepoužijete internetové stránky Svatební Planety k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 • Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled internetových stránek Svatební Planety, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce internetových stránek Svatební Planety.
 • Neposkytnete na internetových stránkách Svatební Planety falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného, dále nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
 • Pokud Váš účet Provozovatel internetových stránek Svatební Planety deaktivuje, nevytvoříte bez jeho výslovného svolení jiný účet.
 • Nesdělíte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost Vašeho účtu.
 • Provozovatel internetových stránek Svatební Planeta si vyhrazuje právo odebrat Vaše uživatelské jméno nebo jiný identifikátor Vašeho účtu, pokud jej bude považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).
 • Nebudete napomáhat k porušování těchto Podmínek ani jej podněcovat.

V případě, že by Vaše chování nebo obsah vložený na stránky Svatební Planeta byl v rozporu s těmito Podmínkami, má Provozovatel právo Vás vyzvat ke zjednání nápravy a požadovat po Vás náhradu škody, která by v důsledku Vašeho jednání vznikla. Kdyby výzva Provozovatele nevedla k nápravě, je oprávněn Váš obsah okamžitě odstranit příp. zablokovat nebo zrušit Váš uživatelský či firemní účet. V případě zjevného porušení Podmínek je Provozovatel oprávněn k takovému kroku přistoupit i bez odeslání předchozí výzvy.

Provozovatel se snaží udržet internetové stránky Svatební Planeta funkční, bez chyb a bezpečné. Přesto je používáte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezaručuje bezpečnost a bezchybnost stránek Svatební Planeta za všech okolností, ani nepřetržitou dostupnost stránek Svatební Planeta bez výpadků, prodlev či nedokonalostí. Provozovatel také nenese odpovědnost za akce, obsah, informace ani data třetích stran.

Obecná pravidla pro příspěvky do sekce Otázky

Sekce Otázky je vymezený prostor, kde se mohou uživatelé stránek Svatební Planeta (snoubenci) ptát na cokoliv, co výhradně souvisí s problematikou svateb. K jedné otázce může existovat několik různých odpovědí. Uživatelé Svatební Planety mají právo hodnotit jednotlivé odpovědi a vyjádřit tak svůj souhlas/nesouhlas s odpovědí nebo relevanci odpovědi k dané otázce.

Při pokládání otázek se uživatelé kromě výše uvedených podmínek zavazují řídit také následujícími pravidly:

 • vybrat vhodnou kategorii pro novou otázku,
 • v rámci jednoho dotazu se ptát pouze na jednu konkrétní věc přímo související se svatbou,
 • neuvádět v rámci dotazu reklamní sdělení nebo odkazy na konkrétního poskytovatele služeb.

Při tvorbě odpovědi na otázky se uživatelé kromě výše uvedených podmínek zavazují řídit také následujícími pravidly:

 • odpověď na otázku se musí přímo vztahovat k danému tématu,
 • uživatelé nesmí v odpovědi uvádět reklamní sdělení nebo odkazy na konkrétního poskytovatele služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné otázky a/nebo odpovědi, které budou porušovat některé z výše uvedených pravidel, ze stránek Svatební Planety bez předchozího upozornění rovnou odstranit.

Specifická pravidla pro Firmy

Poskytovatelé služeb přímo souvisejících se svatbami (Firmy) si na stránkách Svatební Planety mohou založit svůj firemní profil. Učiní tak prostřednictvím registračního formuláře dostupného na stránkách Svatební Planety v sekci Přihlásit se. Při registraci se Firmy zavazují poskytnout pouze pravdivé a přesné údaje o své činnosti, která přímo souvisí s problematikou svateb. Je výslovně zakázáno uvádět v profilu jiný typ činností, které se svatbami přímo nesouvisí (např. květinářství nesmí v profilu uvádět výrobu smutečních věnců a pod). Profily registrovaných firem se zobrazují v katalogu (sekce Firmy) na stránkách Svatební Planety.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit z katalogu jakýkoliv profil Firmy (tj. smazat příslušný firemní účet), pokud budou informace uvedené v profilu porušovat některé z výše uvedených pravidel.

Ukončení

Pokud porušíte ustanovení nebo smysl těchto Podmínek nebo provozovatele internetových stránek Svatební Planeta jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, může Vám přestat poskytovat část funkcí nebo všechny funkce stránek Svatební Planeta. Na tuto skutečnost budete upozorněni e-mailem nebo při Vašem následujícím pokusu o přístup k Vašemu účtu. Máte také právo kdykoli svůj účet odstranit.

Zpracování osobních údajů

Použitím internetových stránek Svatební Planeta uživatel ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány do informačního systému Provozovatele pro provozování stránek Svatební Planeta a pro marketingové a reklamní účely, tj. zejména k nabízení obchodu a služeb. Zpracováním může Provozovatel pověřit třetí osobu. Uživatel internetových stránek Svatební Planeta dává Provozovateli souhlas k provozování vytvořeného informačního systému, a to na dobu neurčitou a pro potřebu k výše uvedeným účelům. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům a další práva plynoucí mu z citovaného zákona.

Každý uživatel zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost, jenž si aktualizuje a upravuje dle svých potřeb přes webové rozhraní po autorizovaném přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

Provozovatel Svatební Planety je oprávněn uvedené Podmínky změnit. Použijete-li webové stránky Svatební Planety, souhlasíte, že budete vázáni i takovými změnami. V rámci zajištění Vaší právní jistoty Vám doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek.

Ochranná známka

Svatební Planeta®  je ochranná známka registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 335059.

Provozovatel

Juraj Suchár, Makedonská 619/11, 190 00 Praha - Střížkov
IČ: 87295717, DIČ: CZ8109198009
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. dubna 2010.